tawaran a (Program Sarjana/PhD/Area of Special Interest)
Soalan ?

Bagaimana saya boleh memohon Cuti Belajar (CB) dengan HLP / tanpa HLP / tanpa Gaji bagi Peringkat Sarjana/ PhD/ Area of Special Interest?

Jawapan

Pegawai perlu melayari laman web http://ehlp.moh.gov.my mengikut tempoh iklan yang ditetapkan.


Soalan ?

Apakah syarat-syarat bagi permohonan?

Jawapan

Memenuhi syarat-syarat pemberian Cuti Belajar seperti yang dinyatakan dalam Garis Panduan Kemudahan Cuti Belajar Kepada Pegawai Awam Yang Mengikuti Kursus Jangka Sederhana Dan Kursus Jangka Panjang Secara Sepenuh Masa (JPA (L) S.175/4/1-1 KLT.8(22)) antaranya seperti berikut:-

a. Berkhidmat secara tetap;

b. Telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini pada tarikh tutup permohonan;

c. Memperolehi markah purata LNPT tidak kurang daripada 85% bagi mana-mana tiga (3) tahun yang tertinggi daripada lima (5) tahun terakhir perkhidmatan   pegawai (penilaian genap 12 bulan bagi setiap tahun). Pengecualian penilaian genap 12 bulan bagi tahun penilaian hanya diberikan kepada Pegawai Perubatan dan Pegawai Pergigian wanita yang pernah mengambil Cuti Tanpa Gaji (CTG) atau Cuti Separuh Gaji (CSG) untuk menjaga anak tidak melebihi 90 hari dalam tahun penilaian sebagaimana ketetapan Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2014;

d. Memperolehi markah purata LNPT tidak kurang daripada 85% bagi tiga (3) tahun kalender terkini berturut-turut (selain Perubatan dan Pergigian);

e. Berumur tidak melebihi 50 tahun bagi permohonan kursus peringkat Sarjana ATAU tidak melebihi 45 tahun bagi permohonan PhD;

f. Bebas daripada sebarang pertuduhan dan tindakan tatatertib;

g. Telah mengisytiharkan harta; dan

h. Calon bukan merupakan Peminjam Tegar Pinjaman/ peminjam yang disenaraihitamkan oleh JPA atau Badan-badan pinjaman Kerajaan lain


Soalan ?

Bagaimanakah cara-cara memohon?

Jawapan

Sila rujuk panduan dan manual di Bahagian Makluman pada sistem ehlp.


Soalan ?

Bilakah tarikh tutup permohonan?

Jawapan

Permohonan adalah secara online sepenuhnya bagi Sesi Akademik Tahun 2021/2022. Sila rujuk tarikh-tarikh penting pada Syarat Tawaran A di sistem eHLP.


Soalan ?

Siapakah Ketua Jabatan saya?

Jawapan

Senarai Ketua Jabatan adalah seperti di Lampiran B (mengikut program masing-masing). Sila pastikan emel Ketua Jabatan adalah betul kerana emel ini akan digunakan untuk penghantaran pautan sokongan.


Soalan ?

Adakah saya perlu menghantar permohonan secara hard copy?

Jawapan

Tiada dokumen hard copy yang perlu dihantar mulai penawaran Iklan Sesi Akademik Tahun 2021/2022 memandangkan permohonan adalah secara online sepenuhnya. Setelah permohonan diisi dengan lengkap dan dihantar di sistem eHLP, calon wajib mengemukakan dokumen tambahan mengikut syarat-syarat Program ke emel yang telah dinyatakan di Lampiran B bagi mengelakkan permohonan ditolak.


Soalan ?

Saya telah menekan butang di dalam sistem permohonan dan kemudian mendapati maklumat yang diisi adalah salah, apa yang perlu saya lakukan?

Jawapan

Semua permohonan yang telah dihantar tidak boleh dikemaskini lagi. Disarankan pemohon klik butang simpan terlebih dahulu dan mengemaskini sebarang maklumat sebelum menekan butang hantar. Pemohon juga dinasihatkan untuk merujuk kepada Unit Sumber Manusia terlebih dahulu sebelum membuat pengisian maklumat perkhidmatan seperti lantikan, LNPT dan Cuti Tanpa Gaji/ Cuti Separuh Gaji kerana jika pengisian tidak tepat menyebabkan permohonan [TIDAK BERJAYA]. 

(Sila hubungi pihak urus setia jika Unit Sumber Manusia tiada dalam sistem eHLP)

Soalan ?

Bagaimanakah saya boleh mengetahui keputusan permohonan Cuti Belajar dan bilakah boleh saya ketahui?

Jawapan

Semakan untuk calon layak temu duga dan keputusan tawaran boleh disemak melalui sistem eHLP pada tarikh yang ditetapkan di dalam Syarat Tawaran A.


Soalan ?

Apakah yang patut dilakukan setelah sesi temu duga?

Jawapan

Semakan untuk calon layak temu duga dan keputusan tawaran boleh disemak melalui sistem eHLP pada tarikh yang ditetapkan di dalam Syarat Tawaran A. Pemohon hendaklah peka dengan tarikh yang telah ditetapkan. Sebarang pindaan tarikh akan diumumkan di laman sesawang KKM, BPL dan eHLP.


Soalan ?

Adakah pegawai layak untuk dipertimbangkan CB jika mod pengajian adalah separuh masa?

Jawapan

Berdasarkan Garis Panduan Kemudahan CB, pegawai perlu mengikuti kursus jangka sederhana dan kursus jangka panjang secara Sepenuh Masa. Kelulusan CB tidak akan diberi kepada kursus Separuh Masa.


Soalan ?

Berapakah tempoh sah surat tawaran bersyarat yang diperolehi semasa pengumuman keputusan?

Jawapan

Tempoh bagi mendapatkan tempat di universiti adalah sah selama satu tahun sahaja mulai tarikh surat tawaran bersyarat dikeluarkan.


Soalan ?

Adakah saya boleh melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Swasta?

Jawapan

Bagi CBBP dengan HLP, pegawai perlu memohon dengan Institusi Pengajian Tinggai Awam (IPTA). Jika IPTA tidak menawarkan kursus tersebut, pegawai boleh melanjutkan pengajian di IPTS dengan syarat perlu membuat permohonan kepada BPL terlebih dahulu dan kursus yang diikuti adalah diiktiraf. Senarai kursus yang diiktiraf boleh disemak di portal Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) untuk Sistem Pengiktirafan Kelayakan Perkhidmatan Awam (eSisraf) iaitu https://www2.mqa.gov.my/esisraf/.